Igazgató:
Ábrahám Ferencné, Egerházy Katalin

Budapesten élek, három gyermekem, nyolc unokám, és egy kis dédunokám van.
A Kispest-Rózsatéri Református Gyülekezet tagja és presbitere vagyok.
Biológia-kémia, technika szakos tanárként elvégeztem a Budapesti Teológiai Akadémián az általános iskolai és a középiskolai vallástanári szakot is. A Budapesti Műszaki Egyetem Társadalomtudományi Karán közoktatásvezetői, tanügyigazgatási diplomát is szereztem. A közoktatás területén minden korosztállyal foglalkoztam, részben mint tanár, később mint igazgató.
A rendszerváltás után az újraalakuló Kunszentmiklósi Baksay Sándor Református Kollégium és Gimnázium igazgatója, majd a Református Pedagógiai Intézet alapító igazgatója lettem.
Később, 2004-től a Verőcei Géza Fejedelem Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsöde igazgatójaként lehetőségem nyílt a gyermekek fejlődését, képességeik, értékrendjük kibontakoztatását segíteni, irányítani. Igazgatói munkám mellett tanügyigazgatási szakértőként, a pedagógia területén pedig biológiából és kémiából is végzek szakértői feladatokat.
Vizsgaelnöki teendőket is ellátok emelt szintű, illetve középszintű érettségi viszgákon.
Nagy öröm és gyönyörű feladat egy újrainduló, alulról építkező iskola hitéletének, hagyományainak, értékrendjének alapjait lerakni, diákjainak képességeit kibontakoztatni, személyiségüket fejleszteni.
„Ragyogjon a ti világosságotok...” az igei útmutatónk. Szeretnénk kollégáimmal együtt ebben a szellemben nevelni diákjainkat.
A keresztyén értékeket magukénak valló, az élet örömeit és nehézségeit egyaránt kezelni tudó, egyházának hitvalló tagjává váló, más egyházak tagjait tisztelő, hazájához, nemzetéhez hű polgárokká szeretnénk diákjainkat nevelni.
Ehhez kérjük kollégáimmal együtt Isten gondviselő szeretetét, áldását.

Osztálytanítóink:
Kontra Imre

Általános iskolai tanulmányaimat Bicskén végeztem. Negyedik osztályos koromtól a helyi zeneiskolában tanultam különféle hangszereken: baritonkürtön, tenorkürtön, harsonán és zongorán. A zene azóta is meghatározó szerepet tölt be életemben. Középiskolai tanulmányaimat a budapesti Weiner Leo Zeneművészeti Szakközépiskolában folytattam harsona szakon. Ezt követően a nagykőrösi Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán tanultam, ahol 2002-ben diplomáztam, mint tanító-kántor. Tanulmányaim közben lehetőségem nyílt egy évre Skóciába utazni, ahol egy református konferencia-központban dolgoztam és tanultam.
2003-ban megnősültem, és a feleségemmel együtt a Kisújszállási Református Általános Iskolában dolgoztunk tanítóként egészen 2012-ig. Ebben az időszakban sikerült összeállítanom egy interaktív felületet, amelyet azóta is használok a tanításomban. 2012. szeptemberétől nagy örömmel és várakozással kezdtünk el tanítani feleségemmel az újra indult Biai Református Általános Iskolában. Hiszem, hogy iskolánk eszköz Isten kezében.
Életem része a napi imádkozás és bibliaolvasás. A bicskei és a biai gyülekezetben éljük meg családommal Isten közelségének ajándékait. Hálásak vagyunk áldásaiért és gondviseléséért, melyet nap, mint nap megtapasztalhatunk. Célom, hogy a reám bízott gyerekekkel is megosszam Benne vetett hitemet és bizodalmamat. Számomra mind a gyermekeim, mind az iskolában reám bízott gyermekek Isten ajándékai, akikért felelősséggel tartozom. Eddig is minden erőmmel azon voltam, és a jövőben is azon leszek, hogy szeretetteljes, otthonos, nyugodt körülményeket teremtsek növendékeim értelmi és érzelmi fejlődése érdekében.
 

Székelyné Czirják Katalin
2000 óta élek Biatorbágyon férjemmel és három iskolás gyermekünkkel. Tanítói diplomámat az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán szereztem, műveltségterületem a magyar nyelv és irodalom. A gyerekekkel otthon töltött évek után a Biatorbágyi Általános Iskolában kezdtem tanítani. A következő tanévben a Biai Református Általános Iskola első osztályának osztályfőnöke leszek. Családommal tagjai vagyunk a Biai Református Gyülekezetnek, ahol rendszeresen tartok gyermek-istentiszteleti alkalmakat. Életem és döntéseim alapja a megváltó Jézus Krisztusba vetett hit.
Az első osztályba készülő gyerekek legtöbbször alig várják, hogy az első tanítási napon átlépjék az iskola küszöbét. A bennem lévő várakozás most legalább ekkora. Alig várom, és egyben célom, hogy a Bibliából útmutatást nyerve olyan közösség formálódjon, ahol a gyerekek nap mint nap megtapasztalják Isten szeretetét és életükre szabott rendjét. Ahol megtanulnak egymásra odafigyelni, tetteikkel és szavaikkal a közösséget építeni, de megtalálják saját helyüket és felismerik saját, Istentől kapott értékeiket is. Mert ahol jó lenni, ott jó tanulni is. Ott könnyebb befogadni a sok új ismeretet és elsajátítani a sok új készséget, ami bár nagy öröm, de nagy feladat is az óvodából kilépő gyerekek számára. Ezért fontosnak tartom, hogy az első osztályban játékos elemek segítsék és színesítsék a tanulást. A játék mellet azonban szükséges a figyelem tudatos fejlesztése, és a megfelelő tanulási szokások kialakítása, hogy a gyerekek, képességeiknek megfelelően minél otthonosabban mozogjanak a betűk és a számok világában.
Mindez azonban egyedül nem sikerülhet. Vallom, hogy az iskolás gyermekek sikeres nevelésének és oktatásának egyik feltétele a szülők és a tanító szoros és egymást támogató, kiegészítő együttműködése. Ezen együttműködés reményében sok szeretettel várom a jövő első osztályosait a Biai Református Általános Iskolába.


Dr. Szegedi Józsefné
"Arról tudják majd meg rólatok, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel viseltettek egymás iránt." Jn.13:35
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Biai Református Általános Iskola pedagógusainak nevében.
Dr. Szegedi Józsefné, Adrienn vagyok. Megtiszteltetés számomra, hogy a 2014 szeptemberében induló tanév 1.osztályos tanulóinak osztályfőnöke lehetek. Négy fiú gyermek édesanyjaként férjemmel együtt vallom a hiteles élet szükségességét.
Nevelési alapeszmém: a hit, a tudás, az igazság, a szeretet és egymás elfogadása. Hiszem és vallom, hogy azok a nevelési elvek, amelyek a Szentírásban megfogalmazódnak, ma is időszerűek, alkalmazhatók és alkalmazandók!
Akkor teljesítem feladatomat, ha a gyermeki magatartást, szeretetemmel, türelmemmel, szakértelmemmel a helyes irányba tudom terelni.
Anyaként is legfontosabb célkitűzésem az, hogy gyermekeink erkölcsi tartással rendelkező, egészséges személyiségekké váljanak. Olyanokká, akik kiemelkednek korunk társadalmából! Olyanokká, akik világítani tudnak majd az őket körülvevő világban, s ezáltal be tudják tölteni küldetésüket!
"Úgy fényljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket és dicsőítsék a ti Mennyei Atyátokat..." Mt.5:16
Az 1.osztály kiemelt feladata a kisgyermekek készségeinek, képességeinek fejlesztése. Cél az alkalmazásképes tudás megszerzése!
Tanítási óráimon megjelenik a cselekvésből kiinduló gondolkodásra nevelés, a felfedező tanítás-tanulás, a megértésen és tevékenységen alapuló fejlesztés. Fontosnak tartom és szorgalmazom a felzárkóztató és tehetséggondozó programokat:
- szakkörök, versenyek, pályázatok
- differenciált képességfejlesztés
- korrekció, korrepetálás
Célkitűzéseim eléréséhez nélkülözhetetlen a kölcsönös bizalmon alapuló, őszinte kapcsolat a családokkal, melyet én mindenképpen ki szeretnék alakítani és folyamatosan mélyíteni!
Közösen összefogva a szülői házzal sokat tehetünk gyermekeinkért, tanulóinkért, a felnövekvő nemzedékért!
"Járjatok úgy, mint illik elhívásotokhoz, Mellyel elhívattatok, Teljes alázattal, szelídséggel, hosszútűréssel, Elszenvedvén egymást szeretetben. Mert egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, Egy az Isten és mindeneknek Atyja, Aki mindenek felett van, És mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik" Ef.4:1-6
 

Nagy Péterné
Általános iskolai tanulmányaimat és a középiskola első éveit Tiszakécskén végeztem. A továbbtanulás nem volt kérdéses számomra, olyan területet szerettem volna választani, ahol gyermekekkel foglalkozhatok. Ezért jelentkeztem tanárképző főiskolára. A latin-pedagógia szakos diploma megszerzése után tanítói és református vallástanári diplomát is szereztem. Örömmel kezdtem tanítani a szentesi református iskolában, ezzel egy-időben aktív részese voltam a gyülekezeti gyermekmunkának is. Munkám során törekedtem és törekszem arra, hogy a rám bízott gyermekek jókedvvel jöjjenek iskolába, játékosan tanulják meg az ismeretanyagot és érezzék, hogy szeretem őket. Igyekszem azt a szeretetteljes légkört megteremteni, ahol a gyermekek a szellemi gyarapodáson túl lelkileg is gazdagodnak, Az óvodából kikerülve egy új világ fogadja őket az iskolában. Fontosnak tartom az óvoda-iskola közötti játékos átmenet biztosítását sok türelemmel és szeretettel.
Óvodai hitoktatással tölthettem néhány évet a tanítás mellett. Sokat kaptam ezektől a kicsi gyermekektől. Ezekben az években keresett meg a Szalay Könyvkiadó, hogy gyermekek számára írjam meg a Biblia legismertebb ó- és újszövetségi történeteit. Szívesen tettem eleget kérésüknek, hiszen pályám elejétől kezdve dramatizálok bibliai történeteket is.
Az ismereteken túl azt szeretném átadni a kisdiákoknak, amit gyermekként a szüleimtől kaptam. Református lelkészcsaládból származom, ami alapvetően meghatározza az életemet. Testvéreimmel együtt napról-napra hallhattuk és megtapasztaltuk szüleink és nagyszüleink élete és példája nyomán, Isten felénk áradó szeretetét. Ennél nagyobb ajándékot nem kaphattunk volna. A Szentírás iránytűként mutatja a helyes utat, ez segített és vezérel engem is. Örülök, hogy református iskolában taníthatok, és keresztyén szellemben vezethetem a tudás felé a rám bízott gyermekeket.

Nagy-Tóth Veronika
Győrben születtem, iskoláimat az érettségiig ott végeztem. A Győr-Nádorvárosi Evangélikus Gyülekezetben konfirmáltam. Felsőfokú tanulmányaimat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen kezdtem meg és az Eötvös Loránd Tudományegyetem angol-matematika szakán fejeztem be. Ez idő alatt a Luther Márton Szakkollégium diákja voltam. Iskolás éveim alatt (is) folyamatosan kerestem a tanítás és a gyermekekkel, ifjúsággal való feladatok és szolgálatok lehetőségét.  Voltam szakkollégiumi mentor, nyaranta a tóalmási Élet Szava táborban gyerekeket táboroztató tanácsadó, és több mint nyolc éven keresztül vettem részt aktívan a MEKDSZ (Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség) missziós munkájában. Tanári pályám a budapesti Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnáziumban indult. Ezt követően több mint tíz évig egy amerikai multinacionális szoftvercég, az Oracle alkalmazásában álltam. A tanítás számomra Istentől kapott „elhívás”.

Osztályfőnökként hiteles példát nyújtva célom a folyamatos közösségépítés, lelki növekedés, a jó tanulmányi légkör megteremtése. Igyekszem és törekedni fogok arra, hogy a gyerekek sajátosságait megismerjem, velük személyre szabottan foglalkozzam.
Matematika és angol tanárként nyitott vagyok az új módszerek (interaktív tábla, IKT-s eszközök, online alkalmazások), a kreativitás irányába. Vallom, hogy matematika órán nem számolni tanulunk meg (a számolás az eszköz), hanem gondolkodni, amely akkor ér célt, ha mindezt a való életben is alkalmazni tudjuk.

Megtiszteltetés számomra, hogy 2016 őszétől az 5. évfolyam osztályfőnöke és matematika tanára lehetek


 

Napközis nevelőink:
Kontra Imréné

Kétgenerációs lelkészcsaládban nőttem fel –nagyapám, édesapám révén- Isten igéjének légkörében, testvéreimmel együtt. Szüleim hitét, szeretetét, drága örökségként őrzöm és igyekszem tovább plántálni.
Általános iskolai tanulmányaimat Tiszakécskén kezdtem el, és Szentesen fejeztem be. Ugyanitt érettségiztem a Horváth Mihály Gimnáziumban. Ezt követően Angliában voltam egy évig, mint „au-pair”, gyermekekre vigyáztam.
Hazajövetelem után a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán tanultam, ahol 2001-ben tanító-hitoktató diplomát szereztem.
Tanulmányi időm alatt ösztöndíjasként Hollandiában és Dél Koreában voltam.
A diploma megszerzése után a Kisújszállási Református Általános Iskolában kezdtem el tanítani.
Férjemmel 2003-ban kötöttünk házasságot. Isten három fiúgyermekkel áldott meg bennünket, akiket a kapott hitbeli örökségben nevelünk nagy örömmel.
2012. szeptemberétől kezdve Isten vezetése nyomán, a Biai Református Általános Iskolában kaptunk lehetőséget a tanításra férjemmel együtt. Örömmel és hálatelt szívvel tanítunk ebben az újonnan indult református iskolában, ahol a szülők, a gyülekezet imádságát, áldozatkészségét, erőfeszítését és szeretetét nap, mint nap megtapasztalhatjuk. Mint házaspár egymás munkájára építhetünk, s adhatjuk tovább azt, amit Krisztustól kapunk kegyelemből. Tudjuk, hogy a jövő magvetése történik egyházi iskolánkban, ahol a fegyelem és a figyelem, az oktatás és a nevelés egységében, a Krisztusi szeretet alapján formálhatjuk az utánunk következő nemzedék útját, életét. Szeretnénk, ha Isten szeretetének, kegyelmének, dicsőségének fényét tükrözhetnénk, a reánk bízott gyermekek életével együtt.
Soli Deo Gloria!

Bognárné Kovács Andrea
Biatorbágyon születtem, itt élek családommal – férjemmel és két fiammal – együtt, a Biai Református Egyházközségnek vagyunk tagjai. A budapesti József Attila Gimnáziumban érettségiztem, tanítói diplomát a Budapesti Tanítóképző Főiskolán szereztem, majd továbbképeztem magam a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi karán francia nyelvtanári szakon és a Kaposvári Egyetemen angol műveltségterületi képzésen.
Tanári pályámat a Biatorbágyi Általános Iskolában kezdtem, később Budapesten, a Julianna Református Általános iskolában dolgoztam. Legutóbbi munkahelyem Etyeken a Kolumbusz Humángimnázium és Általános Iskola volt, ahol alsó tagozaton angol, a gimnáziumban francia nyelvet tanítottam.
Pedagógus pályám során mindig is fontosnak tartottam a személyes példamutatást, a tananyag élményszerű átadását az életkori sajátosságoknak megfelelően, valamint az egyes gyermekek személyes adottságainak a figyelembevételét az oktatás-nevelés során. Véleményem szerint a jó pedagógus elfogadó és empatikus, tehát bele tud helyezkedni kis tanítványai világába, a felmerülő élethelyzeteket megpróbálja a tanulók szemszögéből megközelíteni. Ezen kívül többször dicséri őket, mint bírál, nem csupán a tudás átadása a célja, hanem az egész személyiség fejlesztése. "Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon..." - olvashatjuk a Példabeszédek könyvében. Ez az ige vezérel pedagógiai munkám során, s ezt az útmutatást igyekszem követni a hétköznapokban is. Istennek átadott életű, hitvalló keresztényként mindig is tudatában voltam a felelősségnek, melyet az Úr bíz rám: megismertetni a gyermekekkel Jézus Krisztust, az Ő hatalmas szeretetét, értünk hozott áldozatát.
Isten nagy ajándéka, hogy olyan helyre állított a Biai Református Általános Iskola pedagógusaként, ahol eszköz lehetek a gyermekek evangéliumi nevelésében. “Mert nem tehetjük, hogy amiket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk.” - vallom az apostolokkal.

Mátyási Mariann
Református keresztyén családban és szellemben nevelkedtem nővéremmel együtt. Édesapám presbiter volt, édesanyám "minden alkalmas" templombe járó.
Tanulmányaimat a soltvadkerti Kossuth Lajos Általános Iskolában kezdtem el. Az általános iskola elvégzése után a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumába jártam, ahol gazdag és változatos éveket töltöttem.
Tanítói, hitoktatói munkám az egyházi iskolák újraindításának idejével indult.
A Károli Gáspár Református Egyetem Főiskolai Karán szereztem meg diplomámat Nagykőrösön 1999-ben. Kezdettől fogva biztosan tudtam, és a mai napig is érzem, hogy a gyermekek tanítása, nevelése az én életem hivatása. A diploma megszerzése Szentesen helyezkedtem el. Két isolában is dolgoztam: az Erzsébet téri Katolikus Általános Iskolában hittant tanítottam, a Damjanich János Általános Iskolában pedig az elsősök napközis nevelője voltam. Nagy örömmel emlékszem vissza ezekre az évekre, tekintettel arra, hogy kezdő éveimet kitűnő szakemberek irányítása alatt tölthettem.
1999-ben Kisújszállásra költöztem, ahol a Református Egyháznál ügyintézőként és gyermekmunkásként dolgoztam, majd 2001 szeptemberétől a Kisújszállási Református Általános Iskolában napközis nevelőnek kértek fel.
Mindig fontosnak tartottam, hogy a gyermekek a délutáni foglalkozások alkalmával a házi feladatokat hiánytalanul elkészítsék, a délutáni szabadidőt pedig kézműves tevékenységgel színesítsem.
Itt idővel megbíztak osztályfőnöki teendőkkel, majd néhány év múlva a felsős munkaközösség vezetésével. Elsőtől nyolcadikig hittant tanítottam, illetve az 5-6 osztályban egyházi éneket.
Családi házunk megépülésével Bicskére költöztünk 2012-ben. Munkám, egyben Istentől kapott hivatásom is, amit úgy igyekszem végezni, hogy a gyermekek Krisztusba vetett hitben, megbízható tudásban naponta gyarapodjanak és szeretetteljes légkörben nőjenek fel.

Váraljai Sára

Biatorbágyon nőttem fel, keresztyén nagycsaládban. Hálás vagyok Istennek, hogy már gyermekként megismerhettem, mit jelent a Biblia útmutatását követni, e szerint élni, Isten vezetését megtapasztalni a mindennapokban.
Az általános iskola elvégzése után, a Kaffka Margit Gimnáziumban tanultam tovább. Tanári oklevelet az egri főiskolán szereztem, magyar nyelv és irodalom szakon. Tanulmányaim után nevelőtanárként Érden dolgoztam átmeneti gyermekotthonban; majd a Dr. Török Béla Általános Iskolában nagyothalló és speciális nevelést igénylő gyermekekkel foglalkoztam. Itt láttam mennyit jelent az egyénre szabott tanterv és fejlesztés az egyes tanulók előmenetelében. Délutánosként a tanulás, gyakoroltatás volt a feladatom. Igyekeztem több módszert kipróbálni, játékos elemeket, mozgásos formákat belevinni a néha monotonnak, nehéznek tűnő feladatokba.
Fontos számomra, hogy a rám bízott gyermekcsoport közösségként működjön, ezért szeretem szituációs játékokkal, csapatjátékokkal, sporttevékenységekkel, kreatív foglalkozásokkal tölteni a szabadidőt. Szívesen szervezek iskolán kívüli programokat, legyen szó színházról, kirándulásról, vagy táborról, egyéb projektekről. Mindezeket tettem Kunadacson is, ahol szaktanárként, és napközis nevelőként dolgoztam két évig. Etyeken öt évet töltöttem az általános iskolában, ahol napközis nevelőként dolgoztam, illetve magyar nyelvet és irodalmat tanítottam.
Örömmel, és izgalommal várom a tanévet. Hálás vagyok, hogy pedagógusként bekapcsolódhatok a Biai Református Általános Iskola nevelő munkájába.